Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.
 – Actul normativ care reglementează preschimbarea permiselor auto străine cu documente similare româneşti este Ordinul MAI nr.  163 / 2011.
– Preschimbarea se face la cerere şi aceasta poate fi solicitată de persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală în România.Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.
– Potrivit Ordinului nr.  163 / 2011, autoritatea competentă care poate face preschimbarea permiselor auto străine cu unele româneşti este, după caz:
* serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărui rază teritorială îşi are solicitantul domiciliul/reşedinţa/rezidenţa normală;
* serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărui rază teritorială se află instituţia de învăţământ (pentru cetăţenii statelor membre aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin şase luni).

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

PRESCHIMBARE CU SAU FĂRĂ SUSŢINEREA UNUI EXAMEN/TEST.Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

Permisele auto străine pot fi preschimbate fără susţinerea unui examen/test. Însă această prevedere se aplică în cazul:
• statelor membre prevăzute în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 163 / 2011;• statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318 / 1980, cu excepţia celor menţionate la lit. a), prevăzute în anexa nr. 2 a Ordinului nr. 163 / 2011;• statelor prevăzute în anexa nr. 3 a Ordinului nr.163/2011.      Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

 ACTE NECESARE  Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

Actele care trebuie depuse personal la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent în vederea preschimbării sunt:
1. Permisul de conducere naţional a cărui preschimbare se solicită ( original + două copii ) şi traducere legalizată în limba română a acestuia ( numai pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr.2 şi anexa nr.3 a O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014) sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia. Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr.3 din O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014, se va aduce de către solicitant o adeverinţă de autenticitate a permisului de conducere eliberată de organul emitent al permisului de conducere pentru care se solicită preschimbarea.Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

2. Documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie :

–  Paşaportul, certificatul de înregistrare, permisul de şedere, cartea de rezidenţă în România ;

–  Cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români ;

3.  Cerere de preschimbare a permisului de conducere pe care se aplică o fotografie color 3x4cm/4x5cm a solicitantului;Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.
4. Fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia ,, APT CONDUCĂTOR AUTO ″ cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat, dacă se doreşte prelungirea valabilităţii administrative a permisului de conducere ( original şi copie )
5. Dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.
6. Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială , autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situaţie în care fişa deţinătorului va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm / 4 x 5 cm de dată recentă.
7. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor are obligaţia de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere care urmează să fie preschimbat.
8. Declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că:– permisul auto depus spre preschimbare e autentic; Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.
titularul permisului nu are rezidenţa normală pe teritoriul altui stat membru.
– titularul nu posedă alt permis de conducere naţional românesc/străin sau un duplicat al acestuia.
– nu a declarat pierderea/furtul acestuia la organele emitente/alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document.Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.
– nu i-a fost adusă la cunoştinţă anularea permisului de conducere/a dreptului de a conduce ori suspendarea/restricţionarea exercitării acestui drept.
9. În cazul existenţei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi, după caz, a valabilităţii permisului de conducere de către autoritate competentă a statului care l-a eliberat. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate. În situaţia în care nu poate fi identificată autoritatea competentă a statului emitent, verificările se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective în România. Procedurile de efectuare a verificării valabilităţii categoriei pentru care permisul de conducere care va face obiectul preschimbării, precum şi de obţinere a confirmării autenticităţii, respectiv a valabilităţii permisului de conducere, se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei Regim Permise de Consucere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Preschimbarea se face în cel mult 30 de zile, însă dacă este nevoie de verificări suplimentare, poate dura mai mult.

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

Datele de contact si programul de lucru cu publicul sunt :

Permise de conducereAdresa: Oradea, Biroul permise, Str. Dunărea nr.2, intrare lângă Casa de Pensii.Telefon: 0259-403.253; 0259-403.254.

Orar:

luni – joi: 08.00-16.00

Vineri :    08.00-12.00

Preschimbarea unui permis strain cu unul romanesc.

Printeaza Printeaza

Lasă un răspuns