Inmatriculari Ialomita

inmatriculari Ialomita

Inmatriculari Ialomita

 

AUTORIZAREA PROVIZORIE PENTRU CIRCULAŢIE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR

Documente necesare:

a) cererea solicitantului;

b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule(RCA), valabilă pe întreaga perioadă a atribuirii numărului provizoriu în original şi copie ;

c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie (se achită la Consiliul Local) în original ;

d) documentele care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original si copie;

e) documentele emise de autorităţile din străinătate în original şi copie;

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi  copie, iar pentru persoanele juridice copie xerox C.U.I., delegaţie în vederea executării operaţiunii respective şi copie act de identitate delegat.

g) dovada plăţii contravalorii placuţelor cu numărul provizoriu ( se achită la ghişeu);

h) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie (se achită la C.E.C);

i) copia documentului vamal pentru vehiculele de provenienţă străină (non UE) pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.
ÎNMATRICULAREA  PERMANENTĂ

Documente necesare:

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere, la rubrica respectivă ;

b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi ale vehiculului, având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autoritaţii administraţiei publice locale (se depune doar chitanţa cu taxa de înmatriculare în original, eliberată de Consiliul Local unde îşi are domiciliul/sediul solicitantul). La rubrica observaţii, semnătura solicitantului operaţiunii respective .

c) chitanţa cu taxa de înmatriculare în original (se achita la Consiliul Local unde este declarat vehiculul in cauză).

d) cartea de identitate a vehiculului, în original   şi în copie;

e) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie( poate fi contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, factură, act de donaţie / moştenire etc.);

OBSERVAŢIE: începând cu data de 13.01.2016, în conformitate cu prevederile pct. 100, alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport se semnează olograf, atât de persoana care înstrăinează, cât şi de cea care dobândeşte proprietatea şi o copie certificată „Conform cu originalul” a acestuia, care se multiplică în 5 exemplare, se înregistrază la organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează, primind număr de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării.

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. în situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, ca utilizator sau coproprietar, se va prezenta o fişă de înmatriculare, completată cu datele de identitate ale persoanei ce urmează a fi înscrisă în certificat, precum şi copie de pe   actul de identitate al acesteia sau, după caz, copie după certificatul de înmatriculare al societăţii respective;

g) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor si remorcilor noi;

h) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;

i) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;

j) dovada achitării plăţii timbrului de mediu, stabilit potrivit legii (O.U.G 9/2013, cu modificarile şi completările ulterioare), pentru prima înmatriculare în România, decizia de calcul a timbrului de mediu – acestea sunt eliberate de trezoreria pe raza căreia persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe (solicitarea înmatriculării unui autovehicul pentru care s-a achitat timbrul de mediu se efectuează după minim 24 ore de la eliberarea chitanţei, iar în cazul ordinelor de plată, după cel puţin 48 ore – timp necesar confirmării achitării sumelor în contul destinat acestei operaţiuni).

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (se achită la C.E.C),

l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare ( se achită direct la ghişeul de înmatriculări, dupa ce se constată că dosarul este complet).

m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

n)  procura specială, după caz.

o) documentele originale prevăzute se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare a vehiculului (valabilă 15 zile pe teritoriul României, timp în care, deţinătorul va primi prin poştă, la domiciliu/sediu, certificatul de înmatriculare al vehiculului în original) şi a placuţelor cu numărul de înmatriculare.

p) în cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute   şi documentele de iîmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, în vederea distrugerii acestora.

q) persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevazute, şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

RADIEREA DIN CIRCULAŢIE

CAZURI ÎN CARE SE SOLICITĂ RADIEREA:

1.    Proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat deţinut în condiţiile legii;
2.    Proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţile specializate în vederea dezmembrării;
3.    La scoaterea definitivă(export) din România a vehiculului respectiv;
4.    In cazul furtului vehiculului;

Documente necesare :

a) cerere radiere;

b) certificatul de înmatriculare şi plăcuţele de înmatriculare;

c) cartea de identitate a vehiculului ;

e) fişa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, sau certificatul de atestare fiscală;

f) 3 certificate de radiere, completate cu datele vehiculului, prin dactilografiere;

g) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, iar pentru persoanele juridice copie xerox C.U.I., delegaţie şi copie act de identitate delegat.

h) documentul care sa ateste faptul ca a intervenit unul din cazurile de mai sus;
TRANSCRIEREA TRANSMITERII DREPTULUI DE PROPRIETATE

asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea de transcriere. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere, la rubrica respectivă;

b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie in care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare (actul de înstrăinare, se întocmeşte în perioada de valabilitate a certificatului de atestare fiscală). În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia şi semnatura acestuia ;

c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract de vânzare-cumpărare, pentru un vehicul folosit, factură, act de donaţie/moştenire etc. – în original şi în copie;

OBSERVAŢIE: începând cu data de 13.01.2016, în conformitate cu prevederile pct. 100, alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport se semnează olograf, atât de persoana care înstrăinează, cât şi de cea care dobândeşte proprietatea şi o copie certificată „Conform cu originalul” a acestuia, care se multiplică în 5 exemplare, se înregistrază la organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează, primind număr de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării / înregistrării.

e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie , copie act identitate vânzător în cazul în care, nu există certificatul de atestare fiscală. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate în original şi copie, după caz, pentru persoanele juridice copie xerox C.U.I., delegaţie şi act de identitate  delegat;

f) dovada efectuarii inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

g) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, iar pentru persoanele juridice copie xerox C.U.I., delegaţie şi copie bi/ci delegat.

h) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare (se achită la Consiliul Local, odată cu luarea în evidenţă);

j) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate şi a semnat;

k) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, daca noul proprietar are domiciliul, reşedinta sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar, ori acesta nu îl păstrează, în vederea distrugerii acestora;

l) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (se achita la C.E.C);

m) dovada plătii contravalorii plăcuţelor cu numarul de inmatriculare, cu excepţia cazului în care fostul proprietar renunţă la număr, autovehiculul este înmatriculat în acelaşi judeţ , iar noul deţinător, nu doreşte schimbarea acestuia(se achita direct la ghişeul de înmatriculari);

n) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu exceptia autovehiculelor destinate competitiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

o) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia ;

p) dovada plăţii timbrului de mediu sau adeverinţă de la ANAF privind nerecuperarea timbrului de mediu/taxei de poluare

q) procura specială, după caz.

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE

Documente necesare :

a) cererea solicitantului ;

b) cartea de identitate a vehiculului,  în original şi în copie;

c) certificatul de înmatriculare deteriorat sau declaraţie pe propria raspundere în cazul pierderii,  după caz;

d) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare(se achita la C.E.C.);

e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; iar pentru persoanele juridice copie xerox CUI, delegaţie si copie bi/ci delegat.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare a vehiculului.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE CA URMARE A MODIFICĂRII UNOR DATE ÎNSCRISE ÎN ACESTA

Documente necesare :

a) cererea solicitantului;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în original şi în copie;

c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului, sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrică diferită;

d) vechiul certificat de înmatriculare;

e) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare(se achită la C.E.C);

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

g) iar pentru persoanele juridice copie xerox CUI, delegatie si copie bi/ci delegat.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea dovezii  înlocuitoare  a noului certificat de inmatriculare , dovada cu termen de valabilitate de 15 zile calendaristice.
– În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele prevăzute mai sus plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

DOCUMENTE PROGRAMARE EXAMEN AUTO

Pentru programarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de solicitant;

b) fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor emisă de unitatea autorizată, unde candidatul a efectuat pregătirea teortică şi practică, în care se consemnează şi avizul medicului „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria sau grupa pentru care se solicită examinarea;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate, eliberat pentru motiv „examen auto”;

d) copia actului de identitate valabil şi a vizei de reşedinţă, după caz;

e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere, respectiv contravaloarea permisului de conducere şi taxa de examinare;

f) documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;

g) declaraţie notarială din care să rezulte acordul părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru categoriile AM, A1 şi/sau B1.

Candidaţii ale căror permise de conducere au fost anulate, aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la lit. a) la e), o copie a hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, ramasă definitivă, avizul psihologic precum şi certificatul medical care atestă starea de sănătate eliberat de o unitate autorizată, în original, cu concluzia „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria sau grupa pentru care se solicită examinarea.

Copiile care se prezintă în dosarul de examinare trebuie să fie însoţite de originalul documentului pentru conformitate.

La ghişeu solicitantul trebuie să se prezinte în ţinută decentă şi haina care acoperă umerii să fie de culoare închisă în vederea preluării imaginii faciale.

ELIBERAREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE PRESCHIMBARE

(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cerere de preschimbare a permisului de conducere(imprimatul se poate procura de aici sau de la ghişeu, GRATUIT) completată olograf de către solicitant cu pix sau stilou de culoare albastru cu majuscule;

b) original şi copia actului de identitate;

c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere în valoare de 68 lei: numerar la o unitate C.E.C. sau la ghişeu, cu cardul(POS) ;

d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta există;

e) certificatul medical tip, în original, din care să rezulte faptul că solicitantul este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie cu precizarea expresă a categoriilor pentru care este apt solicitantul, dacă solicitarea preschimbării s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere sau solicitantul se prezintă pentru preschimbare înainte de expirarea valabilităţii şi doreşte eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă.

(2) Pe lângă documentele prevăzute anterior solicitantul trebuie să prezinte:
a) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii – declaraţia pe propria răspundere în faţa lucrătorului de la ghişeu (imprimatul pentru declaraţie se solicită de la ghişeu).

IMPORTANT! În cazul preschimbării permisului de conducere model al Uniunii Europene pe motiv schimbare domiciliu, dosarul de preschimbare va cuprinde cererea de preschimbare a permisului de conducere, copia actului de identitate precum şi originalul acestuia.

IMPORTANT! În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării de nume valabilitatea noului permis de conducere este aceeaşi cu a celui anterior cu excepţia cazului în care solicitantul depune şi certificat medical.

IMPORTANT! Cererea pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau duplicatului acestuia se poate depune de către solicitant la orice serviciu public comunitare, indiferent de domiciliul titularului.
La ghişeu solicitantul trebuie să se prezinte în ţinută decentă şi haina care acoperă umerii să fie de culoare închisă în vederea preluării imaginii faciale.

(3) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin. (1), în următoarele condiţii:

a) cerere de preschimbare a permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;

b) actul care atestă starea de sănătate, care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, în original şi traducerea legalizată de către funcţionarul consular;

c) două fotografii color, în format 35X38,5, de dată recentă ale titularului (acestea trebuie să fie digitale, pe fond alb, fără efect ochi roşii, haina care acoperă umerii să fie de culoare închisă) din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe cererea de preschimbare în spaţiul anume destinat, ambele trebuie certificate prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

 

PRESCHIMBARE PERMIS STRĂIN

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanţii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, următoarele documente:

a) permisul de conducere străin, în original

b) b1) traducerea legalizată în limba română a cestuia, cu excepţia permiselor de conducere eliberate de către statele memebre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană; sau

b) documentul care atestă perderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de către statele memebre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

În  catul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia.

c) documentul de identitate al solicitantului în original şi copie, respectiv:

c(1) certificatul de înregistrare, permisul de şedere, cartea de rezidenţă în România, în cazul cetăţenilor străini;

c(2) cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români;

d) cererea solicitantului (imprimatul se poate procura de aici sau de la ghişeu, GRATUIT) care se completează de către solicitant cu pix sau stilou albastru cu majuscule;

e) certificatul medical completat de către o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea expresă a  categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat, dacă se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă;

f) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere în valoare de 68 lei: numerar la o unitate C.E.C. sau la ghişeu, cu cardul(POS).

La ghişeu solicitantul trebuie să se prezinte în ţinută decentă şi haina care acoperă umerii să fie de culoare închisă în vederea preluării imaginii faciale. 

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate. 

Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost emise în statele prevăzute în anexele nr. 1, 2 sau 3 la OMAI 163/2011, următoarele categorii de documente: 

a) permisele de conducere internaţionale;

b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căroro valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană;

c) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător; 

d) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri în alt stat;

e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24, alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu exceptia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din actul normativ anterior menţionat.

 

Informati preluate de AICI : http://www.prefecturaialomita.ro/Portal/portal.nsf/AllByUNID/00000A8E?OpenDocument