Inmatriculare auto Calarasi

inmatriculare auto Calarasi

Inmatriculare auto calarasi

. inmatriculare auto Calarasi

. inmatriculare auto Calarasi

Toate informatile despre inmatriculare auto Calarasi au fost preluate de AICI.

 

ÎNMATRICULAREA PERMANENTĂ SAU ÎNMATRICULAREA TEMPORARĂ (art. 7 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului . În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtu tea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;

b) fişa de înmatriculare a vehiculului – model tipizat stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având vi za organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia.

În ca zul înmatriculării temporare pen tru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înl ocui prin prezentarea Certificatu lui de atestare fiscală;

c) cartea de identitate a vehiculului , eliberată de R.A.R., în original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox; inmatriculare auto Calarasi

e) actul de identitate al solicitantului , în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândi rea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice , în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul a utovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;

i) dovada achitării plăţii timbrului de mediu pentru autovehicule , în original şi copie, stabilită potrivit legii şi deci zia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);

j) dovada plăţii taxei de înmatriculare , stabilită potrivit legii;

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare ;

l ) dovada plăţ ii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;

m) certificatul d e autenticitate al vehiculului , cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

n) procura specială , după caz ;

o) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/20 03 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente: • formularul “ Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi ”, dacă mijlo cul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau • formularul “ Certificat ” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi comp letările ulterioare. În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI – MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competent e pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul .

p) Certificat care atestă plata accizelor , în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate c ilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.;

r) alte acte necesare pentru clarificarea unor situati particulare. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, de numirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu aceste a. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus – menşionate şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare inmatriculare auto Calarasi

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ; inmatriculare auto Calarasi

b) fişa de înmatriculare , semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial com petent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);

c) cartea de identitate a vehiculului , în original şi copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate , în ori ginal şi copie;

e) actul de identitate al solicitantului , în original şi copie;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice , în termen de valabilitate;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţ ilor prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia, încheiată pe numele noului proprietar ;

h) dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;

i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a îns cris transmiterea dreptului de proprietate;

j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare , dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Buc ureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare re spectiv;

k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – se poate achita la CEC;

l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;

m) certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor is torice;

n) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; inmatriculare auto Calarasi

o) procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul; p) alte acte necesare pentru clarificarea unor situati particulare. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente:  dovada achitări i timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pen tru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;  dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s – a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală , documen tul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediu l, în copie (de exemplu certificat înregistrare l a Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identi tate a vehiculului se restituie odată cu preda rea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Certificatul de autenticitate prevăzut la litera “m”, nu se mai solicită la terminarea contractului de leasing, atunci când emiterea unui nou certificat se efec tuează pe numele utilizatorului, respectiv persoana care este deja înscrisă în vechiul certificat. În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu m enţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmite rii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. inmatriculare auto Calarasi

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantu lui ; inmatriculare auto Calarasi

b) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală ;

c) certificatul de înmatriculare în original;

d) plăcuţele cu numărul de înmatriculare ;

e) cartea de identi tate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993);

f) documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii: dezmembrare, export, furt, depozitare în spaţiu propriu ;

g) document de identitate (original şi co pie);

h) 3 exemplare ale certificatului de radiere . Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt : a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate , în vederea dezmembrării; b) scoa terii definitive din România a vehiculului; c) declarării furtului vehiculului. Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita radierea din circulaţie (la cerere), prezentând pe lângă documentele sus – menţionate şi dovada deţinerii unui spaţiu – în veder ea depozitării acestuia. În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectu a în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.. inmatriculare auto Calarasi

AUTORIZAREA PROVIZORIE de către societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi (art. 17 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006) DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ;

b) copii de pe facturile fiscale de vânzare – cumpărare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;

c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei ;

d) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu ;

e) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie ;

f) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice , denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registrul Comerţului);

g) împuternicirea reprezentantului legal (delegaţie) ; Contravaloarea plăcuţelor cu număr provizoriu se achită la ghişeu. Documentele sus – menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie. Perso anele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

TAXE DE AUTORIZARE A CIRCULAŢIEI PROVIZORII A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR NEÎNMATRICULATE

a) Taxă autorizare a circulaţiei provizorii: 9 lei inmatriculare auto Calarasi

b) Contravaloare autorizaţie de circulaţie provizorie: 13 lei

c) Contravaloa re numere provizorii (ghişeu):

40 lei Placa tip A 20 lei (pentru remorci);

Placa tip AA 40 lei (pentru autoturisme); inmatriculare auto Calarasi

Placa tip AB 43 lei (pentru autoturisme de teren);

Placa tip C 17 lei (pentru moto); . inmatriculare auto Calarasi

AUTORIZAREA PROVIZORIE PENTRU CIRC ULAŢIE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR – persoane fizice – (art. 16 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006) DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ; inmatriculare auto Calarasi

b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autoveh icule, în termenul de valabilitate a acesteia;

c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei ;

d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

e) actul de identitate al solicitantului , în or iginal şi în copie;

f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu ;

g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie ;

h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină (din afara Uniunii Europene) pentr u care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizăr;

i) alte acte necesare pentru clarificarea unor situati particulare.

AUTORIZAREA PROVIZORIE PENTRU CIRCULAŢIE A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR – persoane juridice – (art. 16 din Or dinul M.A.I. nr. 1501/2006) DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ;

b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia;

c) dovada plăţii taxei de au torizare provizorie a circulaţiei ;

d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

e) actul de identitate al solicitantului , în original şi în copie;

f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr prov izoriu ;

g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie ;

h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină (din afara Uniunii Europene) pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări ;

i) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice , denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat de înregistrare la Registrul Comerţului);

j) împuternicirea reprezentantului legal (delegaţie);

k) alte acte necesare pen tru clarificarea unor situati particulare.

TAXE DE AUTORIZARE A CIRCULAŢIEI PROVIZORII A AUTOVEHICULELOR ŞI REMORCILOR NEÎNMATRICULATE

a) Taxă autorizare a circulaţiei provizorii: 9 lei

b) Contravaloare autorizaţie de circulaţie provizorie: 13 lei

c) Contravaloare numere provizorii (ghişeu):

40 lei Placa tip A 20 lei (pentru remorci);

Placa tip AA 40 lei (pentru autoturisme); inmatriculare auto Calarasi

Placa tip AB 43 lei (pentru autoturisme de teren);

Placa tip C 17 lei (pentru moto);. inmatriculare auto Calarasi

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL CERTIFICATU LUI DE ÎNMATRICULARE ÎN CAZUL PIERDERII/FURTULUI/DETERIORĂRII (art. 13 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006) DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ;

b) cartea de identitate a vehiculului , (în original şi în copie );

c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;

d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

e) actul de identitate al solicitantului , (în original şi în copie);

f) declaraţia de pierdere/furt/deteriorare ; În cazul p ersoanelor juridice, pe lângă documentele sus – menţionate se solicită şi copia certificatului de înregistrare al societăţii, delegaţia şi actul de identitate al delegatului. Documentul original prevăzut la lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cop iei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatul ui certificatului de înmatriculare al vehiculului. . inmatriculare auto Calarasi

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE CA URMARE A MODIFICĂRII UNOR DATE ÎNSCRISE ÎN ACESTA (art. 14 di n Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006) DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului ; inmatriculare auto Calarasi

b) cartea de identitate a vehiculului , cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (în original şi în copie) – dacă modificările se referă la vehic ul ;

c) fişa de înmatriculare a vehiculului , vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită ;

d) vechiul certificat de înmatriculare , în original;

e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

f) actul de ident itate al solicitantului , (în origin al şi în copie) ;

g) În cazul persoanelor juridice, copia certificatului de înregistrare al societăţii, delegaţia şi actul de identitate al delegatului. Documentul original prevăzut la lit. f) se restituie pe loc, după co nfruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatul ui certificatului de înmatriculare al vehiculului. În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de docu mentele sus – menţionate, plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare. În cazul în care proprietarul vehiculului i ntenţionează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare , poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor sus – menţionate dacă cererea pentru p ăstrarea acesteia şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcuţele cu nu mărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens. . inmatriculare auto Calarasi

PROGRAM D ELUCRU CU PUBLICUL Primire documente: inmatriculare auto Calarasi

Luni – Joi: 08:30 – 14:00

Vineri : 08:30 – 12:00

Eliberare documente:

Luni – Joi: 10:00 – 16:00

Vineri: 10:00 – 13:00

Odata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, plata tarifelor aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare,atribuirii unui numar de inmatriculare preferential, pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare, contravaloarea certificatelor de inmatriculare, a autorizatiilor provizorii si a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat postal sau in numerar. Plata se poate face on-line in sistem internet banking dar si de la orice banca unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament catre contul unic deschis de catre fiecare Institutie a Prefectului. Institutia a Prefectului Judetului Calarasi indentificata cu numarul de inregistrare fiscala (CUI) 4293973 are urmatorul cont unic disponibil pentru incasarea taxelor mentionate: RO56TREZ201502601X006255 – deschis la Trezoreria Calarasi. Disponibil din sume colectate reprezentand taxe premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. . inmatriculare auto Calarasi

Inmatriculare auto Calarasi