Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

(1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza următoarelor documente:

 1. a) cererea solicitantului;  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 2. b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia;
 3. c) dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
 4. d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 5. e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, în cazul persoanei juridice, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 6. f) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu
 7. g) dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;
 8. h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină din afara UE pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea  copiei cu acesta.

 Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

O autorizaţie provizorie se eliberează pentru maxim 30 zile, un vehicul putând să acumuleze – prin autorizări succesive – maxim 90 de zile.  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

ÎNMATRICULARE PERMANENTĂ SALAJ

 

(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară, se efectuează pe baza următoarelor documente:

 1. a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 2. b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
 3. c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
 4. d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 5. e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 6. f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
 7. g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
 8. h) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din statele care nu sunt membre UE, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
 9. i) dovada de plată a taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
 10. j) dovada de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilită potrivit legii sau adeverinta eliberata de ANAF ca taxa nu a fost restituita;  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 11. k) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 12. l) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare;
 13. m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
 14. n) procura specială, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie o dată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

(3) În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. În lipsa plăcuţelor de înmatriculare se solicită o declaraţie olograf privind modeul de intrare a autovehiculului în ţară, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu.  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

(4) În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenţa celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţii stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

(5) În cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

(6) Până la clarificarea situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii.  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

(7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (3) şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

TRANSCRIEREA UNUI AUTOVEHICUL

 

 (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente: Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

 1. a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
 2. b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 3. c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
 4. d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau
 5. e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
 6. f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 7. g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia;
 8. h) dovada de plată a taxei de înmatriculare;

h1) dovada de plată a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilită potrivit legii;

 1. i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 2. j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
 3. k) dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 4. l) dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
 5. m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
 6. n) procura specială, după caz.  Documente necesare inmatriculare auto Salaj Zalau

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

(3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent ale autorităţii administraţiei publice locale.

Cerere de radiere (persoană juridică) [descarca formular]
Cerere de radiere (persoană fizică) [descarca formular]
Cerere de înmatriculare (persoană juridică) [descarca formular]
Cerere de înmatriculare (persoană fizică) [descarca formular]
Cerere de autorizare provizorie (persoană juridică) [descarca formular]
Cerere de autorizare provizorie (persoană fizică) [descarca formular]
Cerere de preschimbare certificat (persoana juridica) [descarca formular]
Cerere de preschimbare certificat (persoana fizica) [descarca formular]
Cerere de radiere (persoana juridica) [descarca formular]
Cerere de radiere (persoana fizica) [descarca formular]
Cerere de transcriere (persoana juridica) [descarca formular]
Cerere de transcriere (persoana fizica) [descarca formular]
Contract de vanzare-cumparare vehicul folosit [descarca formular]
Fisa de inmatriculare [descarca formular]
Declaratie pierdere placi cu numere de inmatriculare [descarca formular]

TAXE NECESARE INMATRCULARE AUTO ZALAU SALAJ

Taxe aferente si punctul de achitare
Taxa inmatriculare vehicule cu masa maxima autorizata <3500kg: 60 lei (se achita la primariile de domiciliu)
Taxa inmatriculare vehicule cu masa maxima autorizata >3500kg: 145 lei (se achita la primariile de domiciliu)
Taxa contravaloare certificat de inmatriculare: 37 lei (se achita la CEC)
Taxa autorizare numar provizoriu: 9 lei (se achita la o primarie sau CEC)
Taxa contravaloare autorizatie provizorie: 13 lei (se achita la CEC)
Taxa placute inmatriculare:   20 lei – tip “A”; 23 lei – tip “B”; 17 lei – tip “C”
Taxa preferinta: 45 lei
Taxa contravaloare permis de conducere: 68 lei (se achita la CEC)
Taxa furnizare date: 5 lei (se achita la trezorerie)