Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie
 2. Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodată înmatriculat
 3. Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi este înmatriculat în Arad sau alt judeţ (transcriere)
 4. Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat
 5. Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat
 6. Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE care a mai fost înmatriculat
 1. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare
 2. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar
 3. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost furat.
 4. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost deteriorat.
 5. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul
 6. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut
 7. Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul, Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie
 2. Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul declarării furtului vehiculului Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 3. Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export)
 4. Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul predării vehiculului către o unitate specializată în vederea dezmembrării
Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 1. Eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului
 2. Eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă
 3. Eliberarea permiselor de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

d

Programul de lucru cu publicul al S.P.C.R.P.C.I.V. Arad

Adresa: Strada Mărășești nr 18-20, iar accesul se face de pe strada Vicențiu Babeș.

 1.     Permise de conducere  preluare/eliberare documente:

▪     luni                  09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    10.30:13.30 – 15.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 

 1. Programare examinare

▪     luni                  09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:13.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    09.00:13.30 – 15.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00

 

 1. Examinare

▪     Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri – de la 09.00:13

 

 1. Preluare documente inmatriculari, radieri auto și autorizatii provizorii de circulatie:

▪     luni                  09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     marți                09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     miercuri           09.00:14.00 – 14.30:16.00

▪     joi                    11.00:14.00 – 14.30:18.00

▪     vineri               09.00:14.00

 

 1. Eliberari documente inmatriculari, radieri auto și autorizatii provizorii de circulatie:

▪     luni                  14.30:16.00

▪     marți                14.30:16.00

▪     miercuri           14.30:16.00

▪     joi                    14.30:18.00

▪     vineri               11.00:14.00

 

Telefon: 0257214600

Fax:       0257214601

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Aradjudetul Arad

Pentru completarea dosarului în vederea eliberării unei autorizaţii  de circulaţie provizorie este necesar sa parcurgeţi următoarele etape: Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Completarea cererii de autorizare provizorie. Poate fi completată olograf.
 2. Incheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie. Se poate încheia la orice societate de asigurări.
 3. Achitarea taxei de autorizare provizorie de circulaţie în valoare de 9 lei. Aceasta se poate achita la casieriile Direcției de impozite şi taxe locale .
 4. Achitarea contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie in valoare de 13 lei la CEC.
 5. Act de identitate, original + copie.
 6. Documentele de înmatriculare străine, original + copie
 7. Actele de proveniență (factură, contract de vânzare-cumpărare, contract de donație), original+copie
 8. Depunerea documentelor şi achitarea contravalorii plăcilor cu numerele provizorii la ghișeele instituției.
 9. Procură specială acolo unde este cazul
 10. Pentru persoane juridice, delegație + copie CUI

1) Cererea solicitantului;  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

2) Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;

3) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

4) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;

5) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

6) Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;

7) Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii.

8) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei.  Se poate achita la CEC;

9) Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 •  în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
 •  în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

10) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).

11) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

12) În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

 • formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

sau

 • formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

13) Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013 .

 

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Cererea solicitantului; Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent);
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
 7. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
 8. Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii ;
 9. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
 10. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.
 11. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei. Se poate achita la CEC;
 12. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 13. Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
 14. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 15. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 16. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente:

– dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

– dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală, documentul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent.  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Cererea solicitantului; Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termen de valabilitate;
 7. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;
 8. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 9. Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;
 10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei. Se poate achita la CEC;
 11. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 12. Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
 • în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
 • în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
 1. Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 2. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 3. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 4. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul. Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 1. Cererea solicitantului;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 4. Documentul care atesta dreptul de proprietate, în original si copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
 7. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
 8. Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii ;
 9. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei. Se poate achita la CEC;
 10. Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 • în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
 • în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
 1. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor);
 2. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului original şi copie;
 6. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 7. Copia asigurării RCA în termen de valabilitate;
 8. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 9. Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii;
 10. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei. Se poate achita la CEC;
 11. Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF; Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 12. Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 • în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
 • în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
 1. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
 2. Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român;
 3. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 4. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 5. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia,  nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
 • formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

sau

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 • formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În conformitate cu  prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul .

 1. Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Ar

aDocumente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului,în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 8. Certificatul de înmatriculare în original.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 8. Certificatul de înmatriculare în original.
 9. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost furat.

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului;
 3. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost deteriorat.

 

 1. Cererea solicitantului;  Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare;
 3. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Certificatul de înmatriculare deteriorat;
 6. Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul

 

 1. Cererea solicitantului;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;
 3. Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 8. Certificatul de înmatriculare în original.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost pierdut

 

 1. Cererea solicitantului;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea;
 3. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Dovada de plată contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre vehicul

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;
 3. Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român;
 4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 5. Dovada achitării taxei certificatului de înmatriculare – 37 lei se achită la CEC;
 6. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 7. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
 8. Certificatul de înmatriculare în original.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală;
 7. Certificatul de radiere – 3 exemplare;
 8. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul declarării furtului vehiculului

 

 1. Cererea solicitantului;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 2. Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 5. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.);
 6. Certificatul de radiere  – 3 exemplare;
 7. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 8. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul scoaterii definitive a vehiculului din România (export)

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Fisa de inmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală;
 3. Certificatul de înmatriculare;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 7. Certificat de radiere – 3 exemplare;
 8. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. Se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;
 11. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Documente necesare pentru radierea unui vehicul din circulaţie în cazul predării vehiculului către o unitate specializată în vederea dezmembrării

 

 1. Cererea solicitantului;
 2. Certificatul de înmatriculare;
 3. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 4. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 5. Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 6. Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 7. Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală.
 8. Certificat de radiere – 3 exemplare;
 9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 10. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad

Eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative se efectuează pe baza următoarele documente:

 1. a) cererea titularului, tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere  – 68 lei – achitată la orice unitate CEC;
 5. e) permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);

 

Eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă:

Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cererea titularului, completată citeț, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;   Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad
 4. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei – achitată la orice unitate CEC;
 5. e) permisul de conducere, în cazul deteriorării acestuia sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 6. g) documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original şi copie, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

 

Eliberarea permiselor de conducere în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate

În cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate dar care au domiciliul sau reşedinţa în România, cererea privind eliberarea permisului de conducere poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga.

Mandatarul va prezenta următoarele:

 1. a) cererea privind eliberarea permisului de conducere, tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă;
 2. b) două fotografii color de dată recentă ale titularului, respectând specificaţiile din nota bene, în format 35 x 38,5 mm, care se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv în colţul din dreapta sus al procurii speciale şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular;
 3. c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei – achitată la orice unitate CEC;
 4. d) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului – în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere titularul declară acest fapt prin completarea corespunzătoare a cererii;
 5. e) în cazul cetăţenilor români, copia actului de identitate al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 6. f) în cazul cetăţenilor străini, copia cărţii de rezidenţă, permisului de şedere, certificatului de înregistrare însoţit de copia paşaportului, a paşaport diplomatic/serviciu;
 7. g) documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, care trebuie să îndeplinească după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga; documentul se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular doar în cazul în care se solicită eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă;
 8. h) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie.
Informati preluate de pe
: http://www.prefecturaarad.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=37

Acte auto necesare inmatriculari , radieri judetul Arad